Ga naar de hoofdinhoud

Eerste keer hier

Bent u een buitenlandse werkgever of zijn mandataris en wilt u een of meerdere werknemers tijdelijk detacheren in België? Bent u een buitenlandse werkgever of zijn mandataris en stelt u werknemers te werk die tijdelijk werken in België?
Bent u een zelfstandige gevestigd in het buitenland en komt u tijdelijke of deeltijdse diensten uitvoeren in België?
In dat geval moet u uw aanwezigheid als zelfstandige of die van uw werknemers melden voor ze hun activiteiten in België beginnen.

U kunt deze aangifte indienen in twee eenvoudige stappen:

Om uw aangiften in te dienen, moet u een gebruikersaccount aanmaken. Deze stap is uniek: u voert deze gegevens een keer in uw Limosa-aangifte in om uw aangiften te beheren.

Opgelet: de gebruikersaccount moet aangemaakt worden met uw persoonlijke gegevens, en niet met die van uw onderneming.

Welke gegevens hebt u nodig om een gebruikersaccount aan te maken?

Ga naar de homepagina van de onlinedienst Limosa om uw gebruikersaccount aan te maken.

E-mail ter bevestiging

Wanneer u een aanvraag tot het aanmaken van een account hebt ingediend, ontvangt u een bevestiging per mail. U hebt dan 72 uur de tijd om de link in de e-mail te activeren. U kunt dan uw aangiften online indienen.

Hebt u uw account niet binnen de 72 uur geactiveerd? Contacteer dan ons Contactcenter.

Wanneer u als werkgever activiteiten uitvoert in België moet u deze activiteiten melden.

Met de onlinedienst Limosa kunt u een aangifte invoeren, verlengen of annuleren.

Naast de Limosa-aangifte zijn er afhankelijk van uw situatie nog andere verplichtingen waaraan u moet voldoen:

Vóór uw aankomst in België

Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, moeten die registreren bij de sociale zekerheid. Wanneer u als aannemer een contract afsluit voor werken in onroerende staat met de opdrachtgever (bouwheer) op Belgisch grondgebied, moet u de aangifte van werken en aanwezigheidsregistratie uitvoeren.

De werknemers die u te werk stelt moeten beschikken over een reisdocument. Voor de onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland volstaat een nationaal paspoort of een identiteitskaart.

Voor onderdanen uit bepaalde andere landen zijn er bijkomende documenten, zoals een visum, vereist. Dit hangt onder andere af van de duur van uw verblijf in België.

Raadpleeg de website van de Belgische federale overheidsdienst van Buitenlandse zaken voor meer informatie.

De werknemers die u te werk stelt moeten beschikken over een verblijfsvergunning, op te halen bij de gemeente waar ze verblijven.

Raadpleeg de site van de dienst Vreemdelingenzaken voor meer informatie.

Voor sommigen onder hen (niet-Europese onderdanen die voor meer dan 90 dagen in België komen werken) moet u bij de Belgische regio’s een gecombineerde vergunning aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over de gecombineerde vergunning op deze website of de pagina over de gecombineerde vergunning op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De werkgever heeft een arbeidsvergunning nodig. De werknemers moeten daarnaast ook in het bezit zijn van een ‘toelating tot arbeid’ op basis van hun situatie:

 • Voor werk in loondienst van meer dan 90 dagen in België moet u een gecombineerde vergunning bij de Belgische regio’s aanvragen. Raadpleeg de pagina Gecombineerde vergunning op deze website voor meer informatie.
 • Voor werk in loondienst van minder dan 90 dagen, als grensarbeider of als au pair, hebt u een arbeidskaart nodig.
 • Als zelfstandige hebt u een beroepskaart nodig.

Bepaalde werknemers zijn vrijgesteld van die verplichtingen: dat is het geval voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland.

De beroepskaart is nodig voor zelfstandigen die zich willen vestigen in België om er hun activiteiten uit te oefenen.

Als zelfstandige aannemer of vertegenwoordiger van de vennootschap moet u uw basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen. Hiervoor heeft het geen belang of de activiteit uitgeoefend wordt als hoofdberoep of als bijberoep.

Als u een van de 42 gereglementeerde beroepen uitoefent, moet u het bewijs leveren van uw specifieke beroepsbekwaamheid, bijvoorbeeld een diploma of een EG-verklaring. Dit is een verklaring uit het land van herkomst over de praktijkervaring en eventueel de schoolse opleiding van de betrokkene. Raadpleeg de voorwaarden voor toegang tot het beroep voor meer informatie.

In principe ontvangen de volgende personen een ondernemingsnummer:

 • rechtspersonen naar Belgisch recht
 • private of publieke rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikken over een zetel of zich dienen te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting
 • elk natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die in België:
  • een handels- of ambachtsonderneming voert,
  • als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen,
  • aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen, of
  • als zelfstandige een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep uitoefent.

Voor meer informatie hierover raadpleegt u de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: info over het ondernemingsnummer.

Bent u een transporteur uit een andere Europese lidstaat en wilt u goederen vervoeren naar en vanuit België (en op het Belgische grondgebied)? Hiervoor hebt u een communautaire vervoervergunning nodig. Deze vergunning is verkrijgbaar in uw land van vestiging.

De communautaire vervoervergunning is ook vereist voor cabotageactiviteiten. Cabotage houdt in dat een buitenlandse transporteur vervoer doet tussen twee plaatsen binnen eenzelfde land.

Opgelet: het is tijdelijk verboden voor vervoerders uit bepaalde EU-lidstaten om cabotage-activiteiten te uit te voeren in België. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Algemene directie Energie en Vervoer.

Tijdens uw verblijf in België

De arbeidsrechtelijke verplichting betreft de detachering van werknemers: dit wil zeggen wanneer een buitenlandse onderneming een werknemer in België aanwerft om er tijdelijk te werken.

Wanneer u gedetacheerde werknemers tewerkstelt op het Belgisch grondgebied moet u de Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven. Die worden enerzijds bepaald door wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, en anderzijds door conventionele bepalingen die algemeen verbindend verklaard zijn via koninklijk besluit (‘collectieve arbeidsovereenkomsten’ of cao’s). Inbreuken op beide types bepalingen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Deze essentiële bepalingen verzekeren de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers in België.

Duurt de detachering van de werknemers daadwerkelijk langer dan 12 maanden? Dan moet u vanaf 30 juli 2020 bijkomende arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden toepassen. Die komen bovenop de voorwaarden die we al vermeldden, en zijn op hun beurt aan bepaalde voorwaarden onderworpen.

U kunt wel gedurende 6 maanden van deze bijkomende arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden vrijgesteld worden. Stuur daarvoor vanaf 30 juli 2020 een gemotiveerde kennisgeving naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Meer informatie leest u op de pagina over de gemotiveerde kennisgeving bij detachering van langer dan 12 maanden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Voor meer inlichtingen over de toepasselijke rechtsregels in geval van detachering, raadpleegt u de pagina Detachering – Arbeidsvoorwaarden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Buitenlandse ondernemingen die voor de uitvoering van bouwwerken personeel detacheren naar België, moeten de sectorale regeling van de getrouwheidszegel vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst respecteren.

Zij moeten zich hiervoor bij de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels) aanmelden:

Raadpleeg de infobrochure voor meer informatie.

Op basis van de sociale documenten kunnen de inspectiediensten nagaan of u als buitenlandse werkgever aan uw verplichtingen voldoet tegenover uw gedetacheerde werknemers. De inspectie moet bijvoorbeeld kunnen vaststellen sinds wanneer de werknemer in dienst is, volgens welk uurrooster hij wordt tewerkgesteld, hoeveel uren hij heeft gepresteerd, welk loon en andere voordelen werden betaald.

Meer informatie op de pagina Sociale documenten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Bij grensoverschrijdende werkzaamheden voorzien de internationale regels in verband met sociale zekerheid (bijvoorbeeld de Europese verordening nr. 883/2004 of bilaterale socialezekerheidsverdragen) een specifiek formulier dat aanduidt welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is.

U vindt hierover meer informatie op de site van de FOD Financiën.